Imprimare pagină

REGULAMENTUL OFICIAL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI DE MARKETING

„Cadou pentru biroul dumneavoastră”
Perioada campaniei:  31 Octombrie – 14 Noiembrie 2018

 

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea Campaniei initiata de Organizator si se adreseaza unei anumite categorii de participanti (anume desemnata de organizator), reprezentand o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii Campaniei.

SECŢIUNEA 1 .ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1 Organizatorul Campaniei “Cadou pentru biroul dumneavoastră” (denumită în cele ce urmează “Campania”) este Kwesto Service SRL, având sediul social în Mun. Rm. Valcea, Str. Campului nr. 15A, Judetul Valcea, numar de ordine la Registrul Comertului J38/66/2011, cod de înregistrare fiscala RO 17517690, inregistrata ca operator de date cu caracter personal sub nr. 19022, reprezentata prin dl. Dirk Lessing si dl. Ivo Safarik in calitate de Administratori, denumită în cele ce urmează “Organizatorul”.

1.2 Prin simpla participare la Campanie, Participantii declara sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial de organizare si desfasurare al acestei Campanii, denumit in continuare “Regulament”.

1.3 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate prin accesarea website www.kwesto.ro, precum si in format tiparit la sediul Organizatorului, pe intreaga perioada de desfasurare a acesteia.

SECŢIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI PUBLICITARE

2.1 Campania este organizată şi se va desfăşura la sediul Organizatorului.

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PUBLICITARE

3.1 Campania va fi lansata la data de 31 Octombrie 2018 si va dura pana la data de 14 Noiembrie 2018 sau pana la epuizarea cadourilor. In cadrul campaniei sunt disponibile 250 cadouri. Aceasta Campanie se va desfasura in acord cu scopul declarat al acesteia si in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, precum si cu respectarea indicatiilor comunicate in prealabil de catre Organizator. Dupa incetarea duratei Campaniei sau dupa epuizarea celor 250 cadouri, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament Oficial nu mai confera dreptul de a participa la Campanie.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE. MECANISMUL CAMPANIEI.

4.1 La prezenta Campanie vor putea participa entitatile juridice (denumite in continuare Participanti) care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  • sunt inregistrate la autoritatea care le reglementeaza organizarea si functionarea in Romania si sunt organizate ca Societati in temeiul Legii nr.31/1990
  • sunt clienti/ potentiali clienti ai Organizatorului, care figureaza ca abonati la Newsletter Kwesto la data de 30.10.2018;
  • vor primi prin intermediul Newsletter Kwesto “Cadou pentru biroul dumneavoastră”, numarul voucherului pentru cadou, care va putea fi folosit numai impreuna cu transmiterea unei comenzi cu valoare minima de 1.000,- lei fara TVA catre Organizator.

 

In cadrul Campaniei se primeste gratuit un suport de birou pentru instrumente de scris cu calendar inscriptionat cu logo-ul Kwesto.

 

4.2. Participantii la Campanie care indeplinesc conditiile din art 4.1. vor primi prin intermediul Newsletter Kwesto un cod cadou.

 

4.3 Codul cadou se poate utiliza pentru comanda on-line in campul “Introduceti codul voucherului:” sau se poate mentiona numarul acestuia in comanda dumneavoastra transmisa pe e-mail sau telefonic.


4.4 Cadoul nostru va ajunge in posesia beneficiarilor printr-o livrare separata pana la data de 23 Noiembrie 2018.


4.5. Valabilitatea codului cadou este pana la 14 Noiembrie 2018.


4.6 Fiecare Participant poate utiliza voucherul pentru o singura comanda cu valoare minima de 1.000,- lei fara TVA


4.7 Orice eroare in datele furnizate de catre participanti (inclusiv a celor care se incadreaza in primii 250) nu atrage raspunderea Organizatorului. Pe cale de consecinta, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a cadoului.


4.8 Cadoul - un suport de birou pentru instrumente de scris cu calendar inscriptionat cu logo-ul Kwesto - mentionat anterior (Art.4.2) nu poate fi inlocuit cu un alt bun ori serviciu, sau cu contravaloarea acestuia si nu poate face obiectul unei cesiuni catre un tert.

SECTIUNEA 5 - LITIGII

5.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Municipiul Rm. Valcea.


SECTIUNEA 6 - SUSPENDAREA/INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

6.1 Campania va putea fi suspendata ori poate incetata inainte de data stabilita in art. 3.1 din prezentul Regulament Oficial în caz de forta majora, in cazul in care continuarea sa ar incalca o prevedere legala, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania. Intr-un astfel de caz, Organizatorul va anunta publicul prin intermediul site-ului www.kwesto.ro, cu minim 24 (douazecisipatru) de ore inainte de suspendare/incetarea efectiva sau, daca acest lucru nu este posibil, cel mai tarziu, la data suspendarii/incetarii Campaniei.

 

6.2 Campania poate fi suspendata ori poate inceta inainte de data stabilita in art. 3.1, poate fi suspendata in baza deciziei Organizatorului, cu conditia ca acesta sa anunte public acest lucru, cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de data suspendarii/incetarii Campaniei, prin intermediul site-ului www.kwesto.ro. In acest caz, Campania va produce in continuare efecte pentru persoanele care au participat la Campanie pana la data anuntului privind incetarea/suspendarea realizat de catre Organizator, inclusiv.

SECTIUNEA 7 - CONFIDENTIALITATEA DATELOR


7.1. Prin inscrierea si participarea la Campania, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate de Organizator si subcontractantul acesteia, în scopul desfasurarii prezentei Campanii şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, completata si modificata (denumita in continuare “Legea nr. 677/2001”).
 

7.2. Organizatorul si subcontractantul acesteia se obliga sa prelucreze datele Participantilor in scopul prevazut in prezentul Regulament Oficial si cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 si a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția  persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter  personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR). Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze cu respectarea legislatiei in vigoare.
 

7.3. Participantilor la Campania le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția  persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter  personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), in special cele cu privire la:

  • Dreptul de acces la datele cu caracter personal;
  • Dreptul de a corecta, modifica si actualiza datele cu caracter personal;
  • Dreptul de stergere a datele caracter personal sau de a restrictiona prelucrarea acestora;
  • Dreptul de a retrage consimtamantul;
  • Dreptul de a se opune utilizarii de catre noi a datelor cu caracter personal in scopul luarii de decizii automate;
  • Dreptul de a solicita transferarea datele cu caracter personal intr-un fisier structurat catre solicitant sau un alt prestator de servicii, daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic (portabilitatea datelor);
  • Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si la o cale de atac in instanta.


7.4. La cererea expresa a oricarui Participant, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la art. 7.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Kwesto Service SRL, Rm. Valcea, str. Campului, nr. 15A, jud. Valcea o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.


7.5. Subcontractantii Organizatorului campaniei se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale prelucrate si a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția  persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter  personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) pe durata Campaniei si, totodata, nu vor organiza nicio baza de date in care sa fie incluse datele participantilor la aceasta Campanie.

 

 

Kwesto Service SRL

DORIȚI O VIZUALIZARE OPTIMIZATĂ PENTRU VERSIUNEA MOBILĂ?

Magazinul online Kwesto este disponibil acum într-o nouă versiune mobilă care se află în permanență într-o continuă dezvoltare pentru dumneavoastră.
Testare vizualizare mobilă
Comparaţie între produse